நூல்

அன்று வேறு கிழமை அன்று வேறு கிழமை

அன்று வேறு கிழமை

   ₹175.00

இலக்கியத்தில் நிகழும் மாற்றம் என்பது வடிவத்தில் மட்டும் நிகழ்வது அல்ல; உணர்வு நிலையில் ஏற்படுவது. கவிஞனின் ஆளுமையும் பார்வையும் அவனது கவிதையாக்கத்திலும் பிரதிபலிக்கும். கவிஞன் கையாளும் வடிவம் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: