நூல்

இந்த இவள் இந்த இவள்

இந்த இவள்

   ₹175.00

கி. ராஜநாராயணன் காட்டும் உலகம் விந்தையானது அதில் நடமாடும் மனிதர்களும் விந்தையானவர்கள் அதிலும் அவர் உயிரூட்டி உலவவிடும் பெண்கள் அதி விந்தையானவர்கள். இந்த இவளும் அவர்களில் ஒருத்தி. … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கி. ராஜநாராயணன் |
வகைமைகள்: குறுநாவல் |
  • பகிர்: