நூல்

காட்டிலிருந்து வந்தவன் காட்டிலிருந்து வந்தவன்

காட்டிலிருந்து வந்தவன்

   ₹140.00

சமகால ஈழத்துத் தமிழ்ச் சிறுகதை உலகின் முக்கியமான ஆளுமைகளுள் சுதாராஜும் ஒருவர். இத்தொகுப்பில் சுதாராஜின் பத்துச் சிறுகதைகள் உள்ளன. ‘ஒரு துவக்கின் கதை’ இத் தொகுப்பில் எனக்கு … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுதாராஜ் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: