நூல்

கொல்வதெழுதுதல் 90 கொல்வதெழுதுதல் 90

கொல்வதெழுதுதல் 90

   ₹200.00

1990 காலப் பகுதிகளில் இலங்கையின் போர்க்காலப் பகைப்புலத்தில் கிழக்கின் ஒரு முஸ்லிம் கிராமத் தளத்தில் இயங்கும் இந்நாவல் அக்கால மக்களையும் போர்க்காலச் சூழலையும் இயல்பாக வடிவமைத்துக் காட்டுகிறது. … மேலும்

  
 
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: