நூல்

மஹ்ஷர் பெருவெளி மஹ்ஷர் பெருவெளி

மஹ்ஷர் பெருவெளி

   ₹275.00

மஹ்ஷர் பெருவெளி, படைப்பு வேடம் புனைந்த யதார்த்தம். அனைத்து வகை முன் முடிவுகளையும் படைப்பு சார்ந்த நினைவிலி நிலையிலிருந்தே அது கலைத்துப் போடுகிறது. முன்கூட்டித் திட்டப்படுத்தாத புனத்திலின் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: