நூல்

மஞ்சள் மகிமை மஞ்சள் மகிமை

மஞ்சள் மகிமை

   ₹125.00

பண்பாடு என்பது தொன்மையான அசைவுகளின் தொடர்ச்சி. இது உயிர்த்திரள்களின் காலஞ்சார்ந்த அசைவுகளின் வெளிப்பாடு. உயிர்த்திரள் என்றால் அறுகம்புல்லும், மூங்கில் தூறும், ஆலமரமும் நமக்குக் காட்டுகின்ற வெளிப்பாடுகள். புதர் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: