நூல்

மந்திரமும் சடங்குகளும் மந்திரமும் சடங்குகளும்

மந்திரமும் சடங்குகளும்

   ₹225.00

சமயத்தின் முந்தைய வடிவங்களில் ஒன்று மந்திரம். வேட்டைச் சமூகத்தில் தொடங்கி வேளாண் சமூகம் வரை மந்திரச் சடங்குகள் உருப்பெற்று வளர்ந்தன. தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்த சமூகங்களிலும் இவை முற்றிலும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: