நூல்

மார்க்சியமும் இலக்கியத் திறனாய்வும் மார்க்சியமும் இலக்கியத் திறனாய்வும்

மார்க்சியமும் இலக்கியத் திறனாய்வும்

   ₹275.00

மார்க்சியம் இறந்துவிட்டது, அது காலப்பொருத்தமற்றது என்ற கூச்சலுக்கு மத்தியில் மார்க்சியமும் இலக்கியத் திறனாய்வும் என்ற இந்நூலின் மீள்வருகை முக்கியமானது. இலக்கியத்தின் சமூக அடித்தளத்தை அதன் சமூக வேர்களைப் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: எம்.ஏ. நுஃமான் |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: