நூல்

நீர்மாலை நீர்மாலை

நீர்மாலை

   ₹125.00

ஒரு ஐம்பது சொற்கூட்டங்கள் சேர்ந்து உண்டாக்கக்கூடிய உணர்ச்சியை, சுயம்புலிங்கத்தின் ஒரு சொல் உருவாக்கிவிடுகிறது. முன்னூற்றிச் சொச்சம் சொற்களுக்குள் ஒரு திடகாத்திரமான கதையை அவரால் படைத்துவிடவும் முடிகிறது. தவலைப் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: மு. சுயம்புலிங்கம் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: