நூல்

பெருங்கடல் போடுகிறேன் பெருங்கடல் போடுகிறேன்

பெருங்கடல் போடுகிறேன்

   ₹75.00

அனாரின் நான்காவது கவிதைத் தொகுப்பு இது. முன்னர் வெளிவந்த மூன்று தொகுப்புகளின் செறிவுடன் புதிய வீச்சை உட்கொண்டிருக்கும் கவிதைகள். பெண்ணை இயற்கையின் பகுதியாக மட்டுமல்ல; இயற்கையாகவும் சமூகத்தின் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: அனார் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: