நூல்

வீடென்ப . . . வீடென்ப . . .

வீடென்ப . . .

   ₹250.00

தேவிபாரதியின் சிறுகதைகள் கதையாடல் என்ற அளவில் தெளிவாகக் கட்டமைக்கப்பட் டிருப்பவை. பெரிதும் ஆண்-பெண் உறவுகளை மையமாகக் கொண்டுள்ள அவரது கதை கூறல் முறை ஒரு குறுகிய வெளியில் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: தேவிபாரதி |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: