நூல்

தமிழ் வேளாண் கலைச்சொற்களின் வட்டார வேறுபாட்டு அகராதி தமிழ் வேளாண் கலைச்சொற்களின் வட்டார வேறுபாட்டு அகராதி

தமிழ் வேளாண் கலைச்சொற்களின் வட்டார வேறுபாட்டு அகராதி

   ₹390.00

  • பொருள் உணர்வோடும் வட்டார வழக்கு ஒப்பீட்டோடும் உருவாக்கப்பட்ட முதல் வேளாண் கலைச்சொல் அகராதி
  • 4133 தலைச்சொற்கள்
  • 95 தலைச்சொல்லிற்கான படங்கள்
  • அகராதியியல், மொழியியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: