எழுத்தாளர்

ஹுவான் மனுவேல் மார்க்கோஸ்

பிறப்பு: 1950