எழுத்தாளர்

சி.சு. செல்லப்பா

பிறப்பு: 1912 - 1998