எழுத்தாளர்

கு.ப. ராஜகோபாலன்

பிறப்பு: 1902 - 1944