எழுத்தாளர்

பி.ஆர். அம்பேத்கர்

பிறப்பு: 1891 - 1956