எழுத்தாளர்

எம்.டி. வாசுதேவன் நாயர்

பிறப்பு: 1933