எழுத்தாளர்

டி.கே. சிதம்பரநாத முதலியார்

பிறப்பு: 1882 - 1954