எழுத்தாளர்

ஏ. கே. செட்டியார்

பிறப்பு: 1911 - 1983