எழுத்தாளர்

முஹம்மத் ஹுஸைன் ஹைகல்

பிறப்பு: 1888 - 1956