எழுத்தாளர்

எல். செல்லம்மாள்

பிறப்பு: 1920 - 2016