எழுத்தாளர்

இஹ்சான் அப்துல் குத்தூஸ்

பிறப்பு: 1919