எழுத்தாளர்

கொண்டபல்லி கோடேஸ்வரம்மா

பிறப்பு: 1921