எழுத்தாளர்

புனத்தில் குஞ்ஞப்துல்லா

பிறப்பு: 1940