மொழிபெயர்ப்பாளர்

எம். கோபாலகிருஷ்ணன்

பிறப்பு: 1966