நூல்

இலக்கணவியல் மீக்கோட்பாடும்  கோட்பாடுகளும் இலக்கணவியல் மீக்கோட்பாடும்  கோட்பாடுகளும்

இலக்கணவியல் மீக்கோட்பாடும் கோட்பாடுகளும்

   ₹600.00

இலக்கண உருவாக்கம் சூனியத்தில் நிகழ்வதன்று. இலக்கண உருவாக்கம் ஒவ்வொரு கால கட்டத்தில் சமூக, அரசியல், கல்வி மற்றும் மொழி மாற்றங்கள் சார்ந்த அழுத்தங்களின் வெளிப்பாடு. இலக்கணத்தை எழுது … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சு. இராசாராம் |
வகைமைகள்: இலக்கணம் |
  • பகிர்: