சிறப்புத் திட்டங்கள்

பிரெஞ்சு இலக்கியம் (Offer ends on 5 Nov 2022, 11:45 p.m.)

புரட்சியாளன்

புரட்சியாளன்

 •    ₹475.00
முன்பின்

முன்பின் தெரியாத ஒருவனின் வாழ்க்கை

 •    ₹250.00
குற்ற

குற்ற விசாரணை

 •    ₹275.00
வணக்கம்

வணக்கம் துயரமே

 •    ₹190.00

மொழிபெயர்ப்பில் பெண் படைப்புகள் (Offer ends on 5 Nov 2022, 11:45 p.m.)

கவி

கவி வந்த்யகட்டி காயியின் வாழ்வும் …

 •    ₹190.00
என்

என் கதை

 •    ₹190.00
இழப்பின்

இழப்பின் வரைபடம்

 •    ₹250.00
வீழ்ந்தவர்கள்

வீழ்ந்தவர்கள்

 •    ₹350.00

தத்துவம் (Offer ends on 5 Nov 2022, 11:45 p.m.)

சோஃபியின்

சோஃபியின் உலகம்

 •    ₹650.00
காலவெளிக்

காலவெளிக் காடு

 •    ₹180.00
ஜரதுஷ்ட்ரா

Out of Stock

ஜரதுஷ்ட்ரா இவ்வாறு கூறினான்

 •    ₹525.00
பௌத்த

பௌத்த வாழ்க்கைமுறையும் சடங்குகளும்

 •    ₹250.00