நூல்

ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள் ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள்

ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள்

   ₹250.00

தமிழ் இலக்கியத்தின் சத்தான பகுதியை ஜே.ஜேயின்

மூளைக்குள் தள்ளிவிட வேண்டும். அவன் எழுத்தில் நம்மைப்

பற்றி, நம் இலக்கியம் பற்றிக் குறிப்பே இல்லை. ஏன்? எதுவும்

அவனிடம் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: