நூல்

அஞ்சும் மல்லிகை அஞ்சும் மல்லிகை

அஞ்சும் மல்லிகை

   ₹160.00

அயல்தேச பயணம் என்னும் புதுமை நமது நாட்டில் கடந்த காலத்தில் புறத்தே பெருமைக்குறியதாகவும் அகத்தே அச்சத்திற்குறியதாகவும் கருதப்பட்டது. மேற்படிப்புக்காகவும் வேலைவாய்ப்புகளுக்காகவும் அயல் நாடுகளை நோக்கி தினந்தினமும் பயணப்படும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கிரீஸ் கார்னாட் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: பாவண்ணன் |
வகைமைகள்: நாடகம் |
  • பகிர்: