நூல்

பண்பாட்டு அசைவுகள் பண்பாட்டு அசைவுகள்

பண்பாட்டு அசைவுகள்

   ₹100.00

‘அறியப்படாத தமிழகம்’, ‘தெய்வங்களும் சமூக மரபுகளும்’ ஆகிய இரு நூல்களில் உள்ள கட்டுரைகளையும் சில புதிய கட்டுரைகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுப்பு இது. மண்ணும், மண்ணின் உயிர்வகைகளும் பயிர்வகைகளும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: