நூல்

எழுதித் தீராப் பக்கங்கள் எழுதித் தீராப் பக்கங்கள்

எழுதித் தீராப் பக்கங்கள்

   ₹275.00

மூன்று பதிற்றாண்டுகளாக ஈழத்தில் நடந்து முடிந்த இனப் போராட்டம் உருவாக்கிய பெருங் கொடுமைகளில் ஒன்று - மண்ணின் மக்கள் வேரற்று அலைந்து புகலிடம் தேடியதுதான். காலூன்றிய நிலத்திலிருந்து … மேலும்

  
 
  • பகிர்: