நூல்

கலாச்சாரக் கவனிப்புகள் கலாச்சாரக் கவனிப்புகள்

கலாச்சாரக் கவனிப்புகள்

   ₹300.00

யாழ்ப்பாணக் கச்சேரியடியில் ‘இவ்விடத்தில் துப்பாதீர்கள்’ என்று அறிவிப்பு எழுதிவைத்தால் ‘எந்த மானமுள்ள யாழ்ப்பாணத்தானும் துப்பத்தான் செய்வான்’ என்று எழுதும் எள்ளலும் தள்ளலும் கொண்ட இவருடைய தமிழ் எழுத்துக்காகவே … மேலும்

  
 
  • பகிர்: