நூல்

மொழிபெயர்ப்புப் பார்வைகள் மொழிபெயர்ப்புப் பார்வைகள்

மொழிபெயர்ப்புப் பார்வைகள்

   ₹150.00

“மொழி என்பது அகராதிகளிலும் இலக்கண நூல்களிலும் மட்டும் அடங்கிவிடும் ஒரு திட்டவட்டமான அமைப்பு அல்ல. அது, தான் புழங்கும் பண்பாட்டுச் சூழலின் உயிரோட்டமான பிரதிபலிப்பு. அகராதிகளாலும் இலக்கண … மேலும்

  
 
  • பகிர்: