நூல்

பூமியெங்கும் பூரணியின் நிழல் பூமியெங்கும் பூரணியின் நிழல்

பூமியெங்கும் பூரணியின் நிழல்

   ₹125.00

இயல்பான சித்தரிப்புமொழியும் தாண்டித் தாண்டிச் செல்கிற வேகமான அளவான எள்ளலும் பொருத்தமான உரையாடல் மொழியும் குமாரநந்தனின் சிறுகதைகளின் வலிமையான அம்சங்கள். கிராமங்களும் நகரங்களும் கதைகளுக்குரிய பின்னணிகளாக மாறிமாறி … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: குமாரநந்தன் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: