நூல்

தீண்டப்படாத முத்தம் தீண்டப்படாத முத்தம்

தீண்டப்படாத முத்தம்

   ₹90.00

பெண் வாசனை வீசும் பூமியிலிருந்து எழுந்துள்ளன இந்தக் கவிதைகள். காதல், காமம், வெஞ்சினம் மூன்றும் அந்நிலத்தின் பருவங்கள். இவற்றை அனுபவிக்கும் மானிட உயிர் ஒன்று பெண் அல்லது … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுகிர்தராணி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: