பால் மீசை பால் மீசை

பால் மீசை

   ₹380.00

-துளசி, சுமித்ரா, துர்க்கி, மெஹருன்னிஸா ஆகிய பெண்களின் கதைகள் வழியாகப்

பெண்ணுடலை, மனத்தை, உழைப்பை, வயது வித்தியாசமின்றிப் பெண்கள் சுரண்டப்படும்

அவலத்தை இக்கன்னடச் சிறுகதைகளின் வழியாக மிக … மேலும்

  
 
  • பகிர்: