நூல்

பலார்ஷாவிலிருந்து நாக்பூருக்கு பலார்ஷாவிலிருந்து நாக்பூருக்கு

பலார்ஷாவிலிருந்து நாக்பூருக்கு

   ₹100.00

தமிழுக்கு மிக அணுக்கமான மொழியாக இருந்தும் தெலுங்கில் நடைபெறும் இலக்கியச் செயல்பாடுகள் நமக்குத் தெரியவருவதில்லை என்ற குறையைப் போக்கும் முயற்சியில் சின்ன அடிவைப்பு இந்தச் சிறுகதைத் தொகுப்பு.
மேலும்

  
 
  • பகிர்: