நூல்

தனிமையின் நூர் வருடங்கள் தனிமையின் நூர் வருடங்கள்

தனிமையின் நூர் வருடங்கள்

   ₹125.00

இனம், மொழி, பண்பாடு என எல்லாம் மாறுகின்றன. மாறாதிருப்பவை மானுட உறவுகள்! அவற்றின் இழைகள் அறுந்துவிட்டால் எல்லாமும் அர்த்தமில்லாமல் அழிந்துவிடலாம். (ஆனால்) அவ்வாறு அழிந்துவிடாமல் காப்பதற்கான மனித … மேலும்

  
 
  • பகிர்: