நூல்

பருவநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம்

பருவநிலை மாற்றம்

   ₹190.00

-சூழலியல், பருவநிலை மாற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வின் அவசியத்தைப் பள்ளி,

கல்லூரி மாணவர்களும் பொதுமக்களும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் இந்நூல்

அமைந்துள்ளது. சூழலியல், பருவநிலை குறித்த உண்மைகள் மாணவர்களின்

தேர்வுக்கான … மேலும்

  
 
  • பகிர்: