நூல்

திராவிட மானிடவியல் திராவிட மானிடவியல்

திராவிட மானிடவியல்

   ₹325.00

ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பிட்டு அறியப்படும் நிலையில் திராவிடமும் ஆரியமும் உள்ளன. சளைக்காத ஒரு தர்க்கமுறை இவற்றுக்கிடையே தொன்றுதொட்டு நிலவிவருகிறது. நம்முடைய முன் வரையறைகளிலிருந்து வெளியேறி நிற்பது இந்நூலின் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: