நூல்

இல்லாத ஒன்று இல்லாத ஒன்று

இல்லாத ஒன்று

   ₹225.00

இலக்கியத்தில் பரிசோதனைகளும் மாறுபட்ட வகைமைகளை உருவாக்கும்

முயற்சிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுவருகின்றன. இறுக்கமான கதைக்

கட்டுமானங்கள், படிமங்களால் ஆன மொழி, சுருள் அடுக்குகளாக உருப்பெறும்

கதையாடல் எனப் பல்வேறு … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: