நூல்

பூதமடம் நம்பூதிரி பூதமடம் நம்பூதிரி

பூதமடம் நம்பூதிரி

   ₹175.00

தமிழக நாட்டார் வழக்காற்றியல் செய்திகளைச் சேகரிக்கச் சென்ற ஆய்வாளரின் அனுபவப் பதிவுகளும் ஆய்வும் அடங்கியது இந்நூல். பண்பாட்டில்மேல் கீழ் என்பதில்லை; இப்படிப் பகுப்பதற்கான விதிமுறைகள் பிறப்பு, பணம், … மேலும்

  
 
  • பகிர்: