நூல்

தமிழ்மொழி அரசியல் தமிழ்மொழி அரசியல்

தமிழ்மொழி அரசியல்

   ₹350.00

மொழி ஒரு சமூகத்தின் உற்பத்திப் பொருள். எனவே, சமூக அரசியல் நிலைகளில் அதன் தகுதி குறித்த பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாவது, பொருளாதார அடுக்குகளில் சாதிய, வட்டார வேறுபாடுகளைப் புலப்படுத்தி … மேலும்

  
 
  • பகிர்: