நூல்

மறைக்கப்பட்ட மிருதங்கச் சிற்பிகள் மறைக்கப்பட்ட மிருதங்கச் சிற்பிகள்

மறைக்கப்பட்ட மிருதங்கச் சிற்பிகள்

   ₹195.00

ஓசையின் மூலாதாரம் யாரிடமிருந்து வருகிறது? உயிருள்ளவர்களும் உயிரற்றவையும் இதில் எப்படி ஒன்றிணைகிறார்கள்? பசு, ஆடு, எருமை ஆகியவற்றின் தோல்கள் ஒன்றையொன்று கவனித்து, ஒத்திசைவுடன் வினையாற்றி, ஒருங்கிணைந்து இசை … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: டி.எம். கிருஷ்ணா |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: அரவிந்தன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | அனுபவம் |
  • பகிர்: