நூல்

நவசெவ்வியல் பொருளியல் நவசெவ்வியல் பொருளியல்

நவசெவ்வியல் பொருளியல்

   ₹425.00

அறிவொளிக் காலத்தில் தோன்றிய செவ்வியல் அரசியல் பொருளாதாரக் கொள்கை ஆடம் ஸ்மித் கைகளில் பொருளியல் என்ற தனி இயலாக உருப்பெற்றது. அவருடைய வழிவந்த கார்ல் மார்க்ஸ் பொருள் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: